Senior Night, MTHS vs Dover , Wednesday, February 15th,2006, Varsity - MTHSFalconSports